BK (ابتدای بال اسکرو)

BK (ابتدای بال اسکرو) Previous


BK در ابتدای پیچ بال اسکرو استفاده می شود، و دارای دو بلبرینگ است که بعد از موتور و کوپلینگ قرار می گیرد.