گیربکس

FE90 گیربکس خورشیدی تک مرحله

گیربکس افقی برای تبدیل انرژی به سرعت و قدرت مختلف استفاده می شود و همچنین دقت بسیار بالا و لقی بسیار پایینی دارد که در صنعت بسیار پر کاربرد است.

FB90 گیربکس خورشیدی دو مرحله

گیربکس افقی برای تبدیل انرژی به سرعت و قدرت مختلف استفاده می شود و همچنین دقت بسیار بالا و لقی بسیار پایینی دارد که در صنعت بسیار پر کاربرد است.

NEO17 گیربکس حلزونی

گیربکسی است که حرکت افقی را به 90 درجه انحنا، انتقال می دهد و همچنین دقت بسیار بالا و لقی بسیار پایینی دارد که در صنعت بسیار پر کاربرد است.

FB90 گیربکس خورشیدی تک مرحله

گیربکس افقی برای تبدیل انرژی به سرعت و قدرت مختلف استفاده می شود و همچنین دقت بسیار بالا و لقی بسیار پایینی دارد که در صنعت بسیار پر کاربرد است.

FE90 گیربکس خورشیدی دومرحله

گیربکس افقی برای تبدیل انرژی به سرعت و قدرت مختلف استفاده می شود و همچنین دقت بسیار بالا و لقی بسیار پایینی دارد که در صنعت بسیار پر کاربرد است.