یاتاقان پیچ بال اسکرو (BK-BF)

BK (ابتدای بال اسکرو)

BK در ابتدای پیچ بال اسکرو استفاده می شود، و دارای دو بلبرینگ است که بعد از موتور و کوپلینگ قرار می گیرد.

BF (انتهای بال اسکرو)

BFدر انتهای پیچ بال اسکرو استفاده می شود، که دارای یک بلبرینگ است.