BF (انتهای بال اسکرو)

BF (انتهای بال اسکرو) Previous


BFدر انتهای پیچ بال اسکرو استفاده می شود، که دارای یک بلبرینگ است.