NEO17 گیربکس حلزونی

NEO17 گیربکس حلزونی Previous


گیربکسی است که حرکت افقی را به 90 درجه انحنا، انتقال می دهد و همچنین دقت بسیار بالا و لقی بسیار پایینی دارد که در صنعت بسیار پر کاربرد است.