استپ موتور و درایور لیدشاین

استپ موتور22 کیلوگرم

موتور استپر یا موتور پله ای موتوری است که بصورت پله پله حرکت می کند و در درجه حرکت های مختلف وجود دارد که نوع 1/8  درجه از نوع معروف آن است و پر مصرف که به ازای 200 پله چرخش یک دور کامل یا 360 درجه می زند.

M542 استپ درایو

کار درایو جهت انتقال انرژی الکتریکی به موتور و میزان حرکت و میزان جریان انرژی الکتریکی می باشد. درایو با دریافت سه فرمان شامل پالس و دایرکشن (جهت حرکت) یا فرمان ایستادن کل درایو موتور را کنترل می کند.

M880 استپ درایو

کار درایو M880 جهت انتقال انرژی الکتریکی به موتور و میزان حرکت و میزان جریان انرژی الکتریکی می باشد. درایو با دریافت سه فرمان شامل پالس و دایرکشن (جهت حرکت) یا فرمان ایستادن کل درایو موتور را کنترل می کند.

استپ موتور 48وات

موتور استپر  42HS04 یا موتور پله ای موتوری است که بصورت پله پله حرکت می کند و در درجه حرکت های مختلف وجود دارد که نوع 1/8  درجه از نوع معروف آن است و پر مصرف که به ازای 200 پله چرخش یک دور کامل یا 360 درجه می زند.

MA860H استپ درایو

کار درایو جهت انتقال انرژی الکتریکی به موتور و میزان حرکت و میزان جریان انرژی الکتریکی می باشد. درایو با دریافت سه فرمان شامل پالس و دایرکشن (جهت حرکت) یا فرمان ایستادن کل درایو موتور را کنترل می کند.

استپ موتور 120 کیلوگرم

استپ موتور 86HS120 موتوری است که به صورت پله ای حرکت می کند و پرکاربرد در صنعت است.این استپ موتور لیدشاین به ازای 200 پله چرخش یک دور کامل یا 360 درجه می زند.

استپ موتور45 کیلوگرم

استپ موتور 86HS45 Leadshine موتوری است که به صورت پله ای حرکت می کند و بسیار پرکاربرد در صنعت است .استپ 86hs45 به ازای 200 پله چرخش یک دور کامل یا 360 درجه می زند.

 

استپ موتور85 کیلوگرم

استپ موتور 86HS85 موتوری است که به صورت پله ای حرکت می کند و بسیار پرکاربرد در صنعت است.این استپ موتور لیدشاین به ازای 200 پله چرخش یک دور کامل یا 360 درجه می زند.

استپ موتور280 کیلوگرم

استپ موتور110PH28 موتوری است که به صورت پله ای حرکت می کند و پرکاربرد در صنعت است.این استپ موتور لیدشاین 110HS28به ازای 200 پله چرخش یک دور کامل یا 360 درجه می زند.

Tb6600 استپ درایو

استپ درایو دو فاز TB6600 جهت انتقال انرژی الکتریکی به موتور و میزان حرکت و میزان جریان انرژی الکتریکی می باشد. این درایو لیدشاین با دریافت سه فرمان شامل پالس و دایرکشن (جهت حرکت) یا فرمان ایستادن کل درایو موتور را کنترل می کند.

3DM683 استپ درایو سه فاز

کار درایو 3DM683 جهت انتقال انرژی الکتریکی به موتور و میزان حرکت و میزان جریان انرژی الکتریکی می باشد. این درایو لیدشاین  با دریافت سه فرمان شامل پالس و دایرکشن (جهت حرکت) یا فرمان ایستادن کل درایو موتور را کنترل می کند.

3ND583 استپ درایو سه فاز

کار درایو 3ND583 جهت انتقال انرژی الکتریکی به موتور و میزان حرکت و میزان جریان انرژی الکتریکی می باشد. این درایو لیدشاین  با دریافت سه فرمان شامل پالس و دایرکشن (جهت حرکت) یا فرمان ایستادن کل درایو موتور را کنترل می کند.

DMA860H استپ درایو دو فاز

کار  استپ درایو دو فاز DMA860H دو فازجهت انتقال انرژی الکتریکی به موتور و میزان حرکت و میزان جریان انرژی الکتریکی می باشد. این درایو لیدشاین با دریافت سه فرمان شامل پالس و دایرکشن (جهت حرکت) یا فرمان ایستادن کل درایو موتور را کنترل می کند.