سنسور

NPN سنسور القائی

سنسور حس گری است که با به کار بردن روش های مختلف وجود شئ یا مشخصات اشیاء را آشکار می کند. در نوع سنسور القایی یا پرکسیمیتی سنسور نزدیک شدن فلز را با روش تغییر فرکانس در اوسیلاتور حس می کند.معمولا نزدیک شدن شئ را از 2 میلیمتر تا 10  میلیمتر حس می کند و در دو نوع موجود است، نوع NPN و PNP.

PNP سنسور القائی

سنسور حس گری است که با به کار بردن روش های مختلف وجود شئ یا مشخصات اشیاء را آشکار می کند. در نوع سنسور القایی یا پرکسیمیتی سنسور نزدیک شدن فلز را با روش تغییر فرکانس در اوسیلاتور حس می کند.معمولا نزدیک شدن شئ را از 2 میلیمتر تا 10  میلیمتر حس می کند و در دو نوع موجود است، نوع NPN و PNP.

NPN سنسور القائی

سنسورهای القائی :
سنسورهای القائی سنسورهای بدون تماس هستند که تنها در مقابل فلزات عکس العمل نشان می دهند و می توانند فرمان مستقیم به رله ها، شیرهای برقی، سیستمهای اندازه گیری ، مدارات کنترل الکتریکی و در کل سیستم های اتوماسیون مورد استفاده قرار می گیرد.